Brun Koahl un Bräjenwost

 

alt

 

Brun Koahl und Brejenwost

Dat het use Opa all secht:

„Chaut äten is kenne Sünne.
Man wenn de Köksche in Hus nitz döcht,
sitt doa de Düwel inne!“

Nä, ower use Oma konn

sek Opa nich beklojen.

Se wußte: „Slecht koken is ne Sünne -

un Liewe chaht dor’n Mojen!“

Doarüm het hei oak so mannichmoal

en Lowlied up öhr sungen.

Wat noah ne Moahltied „Brunen Koahl“

besonders fein het klungen.

„‘Ne chaue Köksche als do en’ bist,

da waat öhrn Kerl tau pflejen

und oahnt oak chliek, wenn’t em moal lust,

noah „Brun’n Koahl un Brejen.

Do proahlst nich rüm, met fief – sess Chänge,

nä – be dien slichtet Äten,

doa wärd en boale de Hose tau enge,

kümmst dulle be in’t Swäten!

So manchen von dän better’n Herrn

möjet sowat woll nich möjen.

Man ek ät for mien Lewedag chärn moal

 

              Brun Koahl un Brejen!“

Copyright © 2001-2024 - Heimatverein Barterode e.V.
Alle Rechte vorbehalten.

 

top